MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET M.E.GY.

 

2005. január

Kis lépések előre

A Presbitérium december 5-i beiktatását követően fontos lépések történtek gyülekezetünk életében. Megbeszéléseket folytattunk az Ausztriai Evangélikus Egyház vezetőjével, Mag. Hervig Sturm püspök úrral, Hannelore Reiner egyházfőtanácsos asszonnyal, D. Szebik Imrével, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspökével, valamint a Magyar Parlament jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának tagjaival.

A következő témákban sikerült megállapodásra jutnunk:

Még nyitott a lelkészi szolgálat hosszútávú betöltésére vonatkozó több kérdés, de ebben a témában is sikerült előrelépnünk, és rövídesen további megbeszélések következnek. Mindezekről folymatosan tájékoztatjuk majd honalpunk olvasóit.                                                                                                                                                                             

Andorka Rudolf
felügyelő                                  

 

2004. december

Beiktatták az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet Megválasztott Presbitériumát

2004. december 5-én, a bécsi Lindengasse-i evangélikus templomban rendezett ceremónia során Mag. Herwig Sturm, ausztriai evangélikus vezető püspök, valamint D. Szebik Imre, magyarországi elnök püspök beiktatta az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 2004. november 7-én megválasztott presbitériumát.

A Mag. Herwig Sturm püspök üzenete az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezethez és az újonnan megválasztott presbitériumhoz:


Üdvözlő szó

Szivélyesen üdvözlöm a Magyar Evangélikus Gyülekezet újonnan megválasztott presbitériumát, és testvéreinknek a gyülekezet ügyintézésében örömöt, és tevékenységükhöz Isten áldását kívánom.

Hosszú utat tett meg a Magyar Lelkigondozó Szolgálat, kezdetétől, mely Szápfalusi István és felesége, Márta, nevéhez oly szorosan fűződött, egészen feloszlásáig 2003 végén, melyet követően 2004 január elsejével megalakult a Magyar Evangélikus Gyülekezet.

Az Evangélikus Egyházfőtanács Lászlo Miklós vezetésével lelkigondozó testületet bízott meg az ügyek intézésével, mely testület odaadó megértéssel és fáradságos munkával megszervezte az evangélikus gyülekezetet, valamint újjá szervezte a lelkészi hivatalt. Ezúton mondok őszinte és szívből jövő köszönetet a testület tagjainak.

2004. november 7-én az Egyházközösség feliratkozott tagjai megválasztották a presbitériumot.

"A presbitérium feladata minden, a gyülekezettel kapcsolatos, ügy intézése, valamint a felsőbb egyházi hatóságok utasításainak végrehajtása, és a gyülekezet jogi képviselete." (Egyháztörvény 90. Paragrafus, 1. Bekezdés).

A presbitérium tagjai vasárnap, 2004. december 5-én, ünnepi Istentisztelet keretében teszik le hivatali esküt.

Erre az alkalomra meghívtuk Dr. Szebik Imre püspök urat, a Magyar Evangélikus Egyház elnök püspökét, valamint a Magyar Református Lelki -gondozó Szolgálat képviselőit. Ezzel azt akarjuk kifejezésre juttatni, hogy az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet munkája európai méretű és ökumenikus egységben folyik, honfitársaink szolgálatára és Isten dicsőségére. Isten áldja ezt a munkát!


Mag. Herwig Sturm  Püspök
Bécs, 2004. november 11.

 

2004. november

Presbitériumot választott az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet

A Szépfalusi család nevéhez oly szorossan kötődő Magyar Lelkigondozó Szolgálat 2003 végén feloszlott, majd 2004. január 1-vel megalakult az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet. Solymár Mónika soproni evangélikus lelkész, a Bécsi teológia doktori öszöndíjasa vállalta a gyülekezet gondozását a 2004. november 7-re kitűzött presbitérium megválasztásáig.

Közel egy éves kitartó munka eredményeként mára rendszeresen megtelik a Lindengasse-i Evangélikus AB. kápolna.

A november 7-i istentiszteletet követően Hollós József, a vásztási bizottság elnöke, kihírdette a választás eredményét.

A presbiterek első ülésükön döntöttek a feladatok megosztásáról:

Andorka Rudolf    felügyelő
Száva Ágnes felügyelő helyettes
Hámos Árpád jegyző
Faska Károly     jegyző helyettes
Kovács József pénztáros
Benedek Katalin   pénztáros helyettes

A presbitérium egyhangú szavazással kooptált tagokká választotta Budai Ilonát, Darányi Gyulát és Hollós Józsefet.

Az evangélikus AB presbitérium nehéz feladatok előtt áll. Meg kell oldja a gyülekezeti élet anyagi biztonságát, gondoskodnia kell magyar nyelvű lelkészről, s mindezt úgy, hogy az elmúlt időszakban nem kapott anyagi támogatást sem az ausztriai, sem pedig a magyarországi evangélikus egyháztól. Andorka Rudolf felügyelő elmondása szerint számítanak rá, hogy a hosszú nélkülözés után a törvényesen működő gyülekezet mindkét egyháztól támogatást fog kapni.

A presbitérium beiktatása 2004. december 5-én 16:00 órakor, a bécsi Lindengasse-i evangélikus templomban, ünnepélyes körülmények között, Mag. Herwig Sturm, ausztriai vezető püspök , valamint D. Szebik Imre, magyarországi elnök püspök, és Sólymár Mónika közreműködésével történik. Az alkalom fényét emeli Kádár Sándor szabadkai orgonaművész koncertje.

2004. május

JEGYZŐKÖNYV


Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet közgyűlése
Helyszín: Bécs, Lindengasse 44 (alagsor)
Dátum: 2004-05-02
Jelen vannak: 25 gyülekezeti tag


1.Napirendi pont:

A MEGY jelenének, jövőjének, megbeszélése - Solymár Mónika lelkész Sopron -
A közgyűlés megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen történt A jelenlevők a napirendi pontokkal egyet értenek, a jegyzőkönyv vezetőjének Száva Ágnest, hitelesítőnek Trbola Adrienne-t egyhangúlag választják meg.
Többen felszólalásukban adnak hangot véleményüknek, miszerint a gyülekezet évek óta nagyon elhanyagolt állapotban van.
Többen kritizálják a hat tagból álló ügyvivő bizottságot, miszerint nem járnak az istentiszteleti alkalmakra, és a közösségépítő feladatukat is elhanyagolják. Sokan, Lászlo Miklós kivételével egyetlen tagot sem ismernek, az újságban sem és más módon sem lettek bemutatva.
Kérésre Lászlo Miklós, az ügyvivő bizottság elnöke, ismerteti az ügyvivő bizottság státusát, és kifejezi személyes elégedetlenségét is.
Andorka Rudolf javasolja, hogy szólítsuk meg a gyülekezet munkára és áldozatra kész tagjait. Véleménye szerint, az anyagi helyzetünk ( a főbérleti lakás létezése, a pályázatok lehetősége, a magyar és az ausztriai evangélikus egyházaktól kapható támogatásokhoz társuló hívek adakozása) lehetővé tenné a jól átgondoltan, szerényen de folyamatosan működő egyházi munkát.
Többen adnak véleményüknek hangot, miszerint az újság kiadásának magas költségeit csökkenteni kellene, szükséges lenne megvizsgálni, hogy a címzettek közül ki igényli valójában az újságot és hajlandó is támogatni annak megjelenését.
Lászlo Miklós ismerteti a költségek nagyságát - 800,0 EUR/számonként, évente kb. tíz alkalommal, fele-fele részben a BPT-vel fizetve (1750 belföldi és 240 külföldi címzett). Többek véleménye szerint fontosabb lenne ezt a pénzt lelkész biztosítására fordítani.
Megemlítésre kerül: az újságot az Osztrák Miniszterelnöki Hivatalt támogatja, s ez az összeg nem fordítható más célra.

A gyülekezet javasolja fenntartani a minden hónap első vasárnapi Istentiszteleti alkalmakat és az újság egyházi rovatát. Megvizsgálandó a vidéki Istentiszteletek megtarthatósága és a cserkészekkel való együttműködés lehetősége.

Rendszeres bibliaórákra nem hangzott el igény.
Ismét szóba kerül az ügyvezető bizottság munkájának kritikája, mire Lászlo Miklós panaszolja, hogy a másik öt tag nehezen késztethető munkára, többnyire egyedül intézi a dolgokat. Solymár Mónika javasolja, hogy azokat kellene bevonni a munkába akik aktívan hajlandóak is tenni valamit.

Több személy is jelzi hajlandóságát és végül a közgyűlés egyhangú határozattal felkéri Száva Ágnest és Andorka Rudolfot, hogy aktivan vegyenek részt az ügyvivő bizottság munkájában és az evangélikus gyülekezet alakításában.


2. Napirendi pont:

A 2005-ben beiktatásra kerülő egyházközségi presbiterek
választásának meghirdetése jelölés megindítása.
Andorka Rudolf részletesen ismerteti a választási folyamatot és annak jógi vonatkozásait.
A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

- Presbiter választási időszak 2004. október 3-tól november 7-ig
- Presbiter választás 2004 november 7-én az Istentiszteletet követően
- Választásra jogosultak listájának kifüggesztése: 2004. szeptember 5.
- Választásra jogosultak listájára vonatkozó módosítási kérelmek beadása, 2004 szept.9-ig
- Szeptember 9-től a presbiter jelölések a választási listára
- Október 3-án az Istentisztelet után a jelölő lista véglegesítése
- A presbitérium hat állandó és két, maximum négy póttagból álljon.

3. Napirendi pont:

Az egyházi adóval kapcsolatos kérdések megbeszélése Lászlo Miklós a téma ismertetése után, néhány kérdésre is választ adott.

Jegyzőkönyv-vezető
Száva Ágnes
Jegyzőkönyv-hitelesítő
Trbola Adrienne